Pirkanmaalaiset yritykset odottavat voimakasta nousubuumia

Optimismi ja tulevaisuudenusko ovat kasvussa pirkanmaalaisissa yrityksissä, kertoo Tampereen kauppakamarin huhtikuussa tekemä yritysbarometrikysely. Kyselyyn vastasi noin 270 jäsenyritystä.
Liikevaihdon kasvuun uskoo nyt 46 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun vuosi sitten vastaava luku oli vain 18,5. Keväällä 2020 liikevaihdon supistumisesta kertoi 53 prosenttia vastaajista, nyt lukema oli enää 23 prosenttia.

Pirkanmaan yritysbarometrin perusteella usko tulevaan on viriämässä alueen yrityksissä.

– Mittausajankohtana keväällä 2020 yhteiskunta oli juuri suljettu ja ilmassa oli paljon epätietoisuutta. Yritykset sopeuttivat ja valmistautuivat toiminnan supistuksiin. Tietyllä tavalla mittarit ovat nyt kääntyneet ympäri. Pirkanmaalla syksy 2020 näyttää muodostuneen eräänlaiseksi vedenjakajaksi. Syksyllä saavutettiin pohjat, mutta sen jälkeen kulmakertoimet ovat kasvaneet jyrkästi ylöspäin, arvioi apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Joka kolmannella yrityksellä henkilöstömäärä on vuonna 2021 kasvanut vuoden 2020 tilanteeseen verrattuna. Puolessa vastanneista yrityksistä henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan ja 17 prosentilla se on pienentynyt. Teollisuuden ja rakentamisen toimialalla henkilöstömäärä on kasvanut vuodentakaiseen verrattuna 36 prosentilla vastaajista, kaupan- sekä majoitus- ja ravintola-aloilla 24 prosentilla ja palvelualoilla 35 prosentilla vastaajista.

Myös vientiyritykset odottavat parempaa vuotta. Viennin kasvuun uskoi 41 prosenttia vastanneista vientiyrityksestä. Odotukset tilauskannan kehityksestä kääntyivät jyrkästi ylöspäin syksyn aallonpohjasta. Tilauskantaa mittaava saldoluku on saavuttanut jo ennen koronaa olleen arvonsa.

Isoja odotuksia seuraavalle vuosipuolikkaalle

Kyselyyn vastanneiden yritysten odotukset seuraavalle kuudelle kuukaudelle ovat vielä nykytilannetta positiivisemmat. Kaupan alalla sekä majoitus- ja ravintolaliiketoiminnassa yli puolet (51 %) vastaajista uskoi liikevaihdon kasvavan entisestään seuraavan puolen vuoden aikana. Henkilöstömäärän uskoi kasvavan 38 prosenttia ja pysyvän vähintään ennallaan 51 prosenttia kaikista vastaajista. Yleisimmin rekrytointitarpeet ovat 1–4 henkilöä.

Yleisesti ottaen tunnelmat ovat positiiviset eri toimialoilla. Kaikkein valoisimpana tulevaisuuden näkevät palveluliiketoiminnan yritykset, joista yli puolet suhtautuu tilanteeseen positiivisesti (43 %) tai erittäin positiivisesti (8 %). Muillakin toimialoilla ollaan lähellä näitä lukuja.

– Usko viriää myös aloilla, joilla on vielä rajoituksia voimassa. Yritykset luottavat siihen, että rokotusten edetessä rajoitukset poistuvat ja kuluttajat uskaltavat taas lähteä liikkeelle kodeistaan, Markus Sjölund tulkitsee vastauksia.

Liikevaihdon kasvuun vuoteen 2020 verrattuna uskoo 46 prosenttia Pirkanmaan yritysbarometriin vastanneista. Erot toimialojen välillä ovat muutamien prosenttien luokkaa.

Investoinnit saatava nopeasti entiselle tasolle

Keväällä 2020 yritykset painoivat epävarmuuden tilanteessa investointijarrua. Nyt 26 prosenttia yritysbarometriin vastanneista arvioi investointiensa määrän kasvavan edellisvuodesta.

– Investoinnit lähtivät kasvuun edellisen hallituksen aikana, mutta suunta kääntyi Marinin hallituskaudella ja viime vuosi oli todellinen sukellus. Kyselyn viesti on vakava: yritykset eivät usko hallituksen toimenpiteisiin. Investointien osalta pitäisi nopeasti päästä takaisin aiemmalle tasolle, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Barometrin vastaukset vahvistavat näkemystä siitä, että yritykset odottavat aika voimakasta kasvubuumia.

– Todellisuudessa ongelmia on enää varsin pienellä osalla yrityksiä, mutta ne ovat todellisessa hädässä. Terveet yritykset ovat kaatumassa, kun valtio on sulkenut niiltä pitkäksi ajaksi liiketoiminnan. Tukirahoja ei pitäisi elvytyksen nimissä roiskia yleisinä tukina, vaan kohdistaa tarkasti näille yrityksille.

– Niin kuin Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) professori Roope Uusitalokin totesi haastattelussa STT:lle, hallituksen tulevien vuosien menokehysten mittavia ylityksiä on vaikea puolustella koronalla tai suhdanteilla, Eskelinen toteaa.

Yrityksiltä kritiikkiä hallituksen viestinnästä

Keskuskauppakamari teki samoihin aikoihin (27.4.) Pirkanmaan yritysbarometrikyselyn kanssa valtakunnallisen kyselyn pandemian vaikutuksista. Siihen vastasi 2338 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaikenkokoisista yrityksistä ympäri Suomen. Tampereelta kyselyyn osallistui 254 yritystä.

Kyselyssä muun muassa selvitettiin, miten hallituksen maaliskuussa suunnittelemat liikkumisrajoitukset ja niistä viestiminen vaikuttivat yritysten liiketoimintaan.

Hallituksen suunnitelmat liikkumisrajoituksista ja poukkoileva viestintä aiheuttivat laajasti huolta, epävarmuutta ja liiketoimintaa heikentäviä toimia yrityksissä. Kyselyyn vastanneista jäsenyrityksistä yli puolet (55,5 %) kertoi, että hallituksen suunnittelemat liikkumisrajoitukset haittasivat liiketoimintaa.

Yrityksistä 5,5 prosenttia ehti käynnistää lomautukset tai yt-neuvottelut. 17 prosenttia kertoi myynnin vähentyneen pelkästään julkisuudessa käydyn keskustelun perusteella. Liikkumisrajoituksia ei lopulta pantu toimeen, koska ne olivat perustuslain vastaiset.

Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä tunnelmat olivat samansuuntaiset: 54,3 prosenttia vastanneista kertoi epävarmuudesta, varautumistoimista, yt-neuvotteluista ja myynnin vaikeutumisesta.

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitä seurauksia ne näkevät koronakriisistä yritystoiminnalle ja työntekoon.

Kyselyyn vastanneista Tampereen jäsenyrityksistä yli 84 prosenttia uskoo etätyön lisääntymiseen ja yli 73 prosenttia uskoo kriisin vauhdittavan digitalisaatiota. Puolet näkee tarvetta uudenlaisille johtamistavoille ja yli 30 prosenttia henkilöstön osaamisen kehittämiselle. Runsaat 10 prosenttia uskoo henkilöstön ennakoitua suurempaan vähenemiseen pysyvästi.

Uutiseen liittyvät graafit voit ladata täältä.

Hallituksen poukkoileva viestintä liikkumisrajoituksista aiheutti yrityksissä epävarmuutta ja teetti ylimääräistä työtä.