Kauppakamarikysely: Kaksijakoisissa tunnelmissa kohti kesää

Yritysten näkymät ovat keskimäärin jopa parantuneet maaliskuussa tehtyyn kauppakamarikyselyyn verrattuna. Arviot kuitenkin vaihtelevat toimialoittain. Rakennusalalla tunnelmat ovat muita pessimistisemmät, palvelualoilla koetaan uutta nousua koronan jälkeen.

Ukrainan sota nostaa yritysten kustannuksia ja heikentää kannattavuutta. Tunnelmat ovat silti säilyneet keskimäärin kohtalaisen vireinä, selviää kauppakamarien jäsenyrityksille kesäkuun alussa tehdystä talouskyselystä.

Inflaatiopaineet jatkuvat, sillä yli 72 prosenttia vastanneista yrityksistä suunnittelee nostavansa myyntihintojaan neljän seuraavan kuukauden aikana. Palkansaajien ostovoiman supistuminen näyttää väistämättömältä.

Vaikka yritysten näkymät ovat keskimäärin jopa parantuneet verrattuna maaliskuussa tehtyyn kauppakamarikyselyyn, arviot vaihtelevat toimialoittain. Kesäkuun kauppakamarikyselyssä 28 prosenttia vastanneista yrityksistä kuvailee tunnelmiaan pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi ja 27 prosenttia optimistiseksi tai erittäin optimistiseksi. 45 prosenttia kuvaa toimialansa tunnelmaa normaalina.

Rakennusalalla lähes 40 prosenttia vastaajista luonnehtii toimialan tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Myös kaupan toimialalla tunnelmia kuvataan kielteisesti. Sen sijaan palvelutoimialoilla näkymät ovat tuntuvasti valoisammat koronarajoituksien jälkeen.

– Rakennusluvat kääntyivät laskuun jo viime vuonna, sillä rakentamisen vauhdin hiipuminen oli odotettavissa jo ennen sodan alkua. Myös rakennuskustannusten nousu vaivasi, mutta tänä vuonna tilanne on pahentunut. Tunnelmat ovatkin rakentamisen toimialalla varsin synkät, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo.

Kyselyyn vastanneiden tamperelaisyritysten yleiset tunnelmat olivat normaalit (47 prosenttia) tai optimistiset (27 prosenttia). Pessimismiin näki aihetta 21 prosenttia vastanneista.

Viennin odotukset valoisat

84 prosenttia vastaajayrityksistä arvioi liikevaihtonsa kasvavan tai pysyvän ennallaan kuuden seuraavan kuukauden aikana suhteessa nykytilanteeseen ja 16 prosenttia ennakoi liikevaihdon laskua. Tamperelaisyrityksistä laskua ennakoi vain 12 prosenttia vastanneista.

Yritysten odotukset ovat edelleen varsin hyviä myös tilausten kehityksen osalta. Vain 18 prosenttia vastaajista ennakoi tilauskannan supistuvan kuuden seuraavan kuukauden aikana. 15 prosenttia tamperelaisista vastaajista ennusti tilauskantansa supistumista.

– Myös odotukset viennin ja työllisyyden kehityksestä ovat yhä varsin pirteitä. Tulokset eivät takaa varmuudella mitään, mutta selvää on, etteivät ne toistaiseksi tue tulkintaa isomman taantuman alkamisesta, Appelqvist sanoo.

Sota vaikuttaa investointeihin vaihtelevasti

Kauppakamarikyselyssä vain viisi prosenttia yrityksistä arvioi Venäjän sodan lisänneen yrityksen suunnittelemia investointeja jonkin verran tai merkittävästi. Selvästi suurempi osuus eli 29 prosenttia yrityksistä arvioi sodan vähentäneen investointeja.

Noin puolet yrityksistä arvelee investointien olevan tänä vuonna samalla tasolla kuin viime vuonna. Toinen puolisko jakaantuu melko tasaisesti, mutta hieman yli neljännes, 26 prosenttia vastaajista, arvioi investointien jäävän viime vuotta vähäisemmiksi.

– Sodan kielteinen vaikutus investointeihin on erittäin tuntuva, vaikka valtaosalle yrityksiä sota ei ole tuonut ainakaan toistaiseksi muutoksia investointisuunnitelmiin. Ne ovat vahvasti sidoksissa yrityksen kokoon. Mitä suurempi yritys, sitä suuremmalla todennäköisyydellä investointien ennakoidaan kasvavan tänä vuonna. Erityisesti teollisuuden toimialoilla investointien kasvuun löytyy yhä melko hyvin luottoa, Appelqvist sanoo.

Yli 66 prosenttia tamperelaisvastaajista sanoi, ettei sota ole vaikuttanut investointisuunnitelmiin. 22 prosenttia kertoi investointisuunnitelmien vähentyneen jonkin verran.

Tampereen kauppakamari kysyi jäsenyrityksiltään viime toukokuussa liikevaihtoa, henkilöstöä ja investointeja koskevista odotuksista. Mielialat eivät juuri ole muuttuneet Keskuskauppakamarin kesäkuussa tekemään kyselyyn verrattuna, mutta seuraavaa kuutta kuukautta koskevat odotukset ovat hieman heikentyneet.

Kolmannes uskoo kannattavuuden heikentyvän

33 prosenttia yrityksistä ilmoitti kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna viime vuoteen verrattuna. Yli 72 prosenttia ennakoi myyntihintojen nousua neljän seuraavan kuukauden aikana.

– Tilanne on vaikea voimakkaasti nousevien tuotantokustannusten kanssa kamppaileville yrityksille. Mahdollisuuksien mukaan tuotantokustannusten nousua pyritään siirtämään eteenpäin.

– Loppuvuodeksi voidaan ennakoida yritysten jakaantumista voittajiin ja häviäjiin sen mukaan, miten suuren osan tuotantokustannusten noususta ne pystyvät siirtämään eteenpäin. Vaikka myyntihinnat monessa tapauksessa nousevat, on ilmeistä, että vastaavasti raaka-aineiden ja energian hintojen nousu ei jätä yrityksiin ylimääräistä palkannostovaraa. Siksi palkansaajien ostovoiman supistuminen tänä vuonna on väistämätöntä, Appelqvist sanoo.

Verokannustimelle näytetään peukkua

Kauppakamarien jäsenyrityksiltä kysyttiin lisäksi valmisteilla olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen vaikutuksista yrityksen t&k-toimintaan. Kannustimen seurauksena yritykset saisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen t&k-kuluistaan, mahdollisesti esimerkiksi henkilökuluista ja alihankintakuluista.

Keskisuurista yrityksistä yli puolet ja suurista yrityksistä yli 60 prosenttia aikoo lisätä t&k-toimintaansa verokannustimen käyttöönoton jälkeen.

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän t&k-toimintaa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä ja kaupan alallakin yli kolmannes.

– Pitkäjänteisen t&k-toiminnan kannalta on tärkeää, että verokannustin säädetään pysyväksi. Hallituksen tulisi valmistella sellainen verokannustinmalli, että oikeus lisävähennyksen tekemiseen on mahdollisimman selvä ja vähennyksen vaatiminen hallinnollisesti yksinkertaista. Verokannustimen on myös kohdeltava neutraalisti erilaisia yrityksiä ja toimintamalleja, Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää sanoo.


Kauppakamarin talouskatsaus on koostettu kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä suhdannekyselystä. Kysely tehtiin 6.-8.6.2022 ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Tampereen kauppakamarista kyselyyn osallistui 195 jäsenyritystä.

Tutustu Tampereen tuloksiin.