Laki- ja verovaliokunta

Valiokunnan tehtävänä on seurata ja kehittää elin­keino­elämää säätele­vää lainsäädäntöä ja tehdä aloitteita mahdollisten epä­kohtien korjaamisek­si, antaa lausun­toja lakiehdotuksista sekä tiedottaa elinkeinoelämää sääte­levässä lainsäädännössä tapah­tuvis­ta muutoksista.


Anne Launis, Aluejohtaja, Partner
PricewaterhouseCoopers Oy

VARAPUHEENJOHTAJA

Mika Miesmäki, Partner
Asianajotoimisto Applex Oy

SIHTEERI

Minni Rimpioja, Palvelupäällikkö
Tampereen kauppakamari